Banner Image

Program rensefisk: Opptak og utskillelse av antibakterielle midler fra plasma og vev i rognkjeks

Prosjektnummer: 901468
Status: Pågår
Startdato: 06.11.2017
Sluttdato: 01.06.2018
Søk etter andre prosjekter
 

Bakgrunn

Det finnes per vinteren 2017 ingen utarbeidete protokoller for antibiotikabehandling av rognkjeks eller kunnskap om opptak og utskillelse av antibakterielle midler fra plasma og vev i rognkjeks. Dette til tross for at forbruk av antibiotika til rognkjeks har økt betraktelig de siste par årene. I følge tall fra Veterinærinstituttet var antall foreskrivninger til rensefisk oppe i 126 i 2016. Til sammenligning var det 32 foreskrivinger til laks, en til ørret og 30 til andre arter i 2016. Det er urovekkende mange.

Foreskrivingene til rognkjeks øker også. Antall foreskrivninger kan tilskrives økt produksjon av rognkjeks de siste årene, men det forteller også at infeksjonsstatus i settefisk og yngelfasen langt fra er god. Dette tyder på at det foreskrives legemidler uten kunnskapsgrunnlag. Dette øker faren for bærerstatus av patogener og øker risiko for resistensutvikling. For fisken vil både infeksjonsstatus og behandlingseffekt kunne ha negativ betydning for generell helse og effekt av vaksinasjon.
 
Prosjektet koordineres med arbeidspakke i prosjektet “The cleaner-fish lumpfish: Immunity, Diseases and Health” (Forskningsrådets prosjektnr. 244148) (ansvarlig: Gyri Teien Haugland, Universitetet i Bergen).

Resultatmål

• Å fremskaffe effektiv behandling for å unngå sykdom, lidelse og død hos rognkjeks.
• Å unngå fremvekst av resistente bakterier i rognkjeksoppdrett.

Delmål
• Å opparbeide data om opptak og utskillelse av antibakterielle midler: Beregne tid og mengde for opptak av de antibakterielle midlene i plasma og vev for å finne terapeutiske dosering. Kunne beregne hvor lang tid det tar før de antibakterielle midlene er skilt ut fra de ulike vevene, noe som er påkrevd dersom man i fremtiden skal benytte oppdrettet rognkjeks som matfisk.
• Å teste beregnede doser ved behandling av smittet fisk: Verifisere at konsentrasjonene og administrasjon av de antibakterielle midlene, slik de er beregnet ut fra kinetikkanalyser, vil gi effektiv behandlingen av infeksjonen.


Forventet nytteverdi

• Rognkjeksprodusenter: Øke overlevelse og velferd for fisk i oppdrett og dermed kunne bidra til sikrere og større produksjon.
• Fiskehelsebiolog og veterinær: Skaffe faglig grunnlag for foreskriving av antibakterielle midler til rognkjeks.
• Samfunnsnytte: Unngå fremvekst av resistente bakterier i rognkjeksoppdrett.
• Dyrevelferd: Fremskaffe effektiv behandling for å unngå sykdom, lidelse og død hos rognkjeks (ref. Lov om dyrevelferd).
• Mattilsynet: Finne tid for eliminasjon av det antibakterielle midlet i rognkjeks – viktig for utsett av fisk/unngå spredning i miljø og nødvendig for fisk om den skal brukt til mat.

Gjennomføring

Opptak av antibakterielle midler
Medisinfôr inneholdende: Florfenikol (1 og 2 g/kg) (Skretting), Oksolinsyre (5 g/kg) (Skretting) og Flumekvin (5 g/kg) (laget av UiB) vil bli gitt oralt til fisken.

Plasma og vevsprøver fra rognkjeks analyseres med LS-MSMS (væskekromatografi tandem massespektrometri). Dette er metoder som er akkreditert for andre arter og brukes til denne typen analyser ved NIFES. Protokoller for homogenisering av vev for denne typen analyser fra rognkjeks er alt utarbeidet ved UiB, og protokoller for deteksjon av de antibakterielle midlene er alt utarbeidet ved NIFES. Fôringsforsøkene for florfenikol, flumequine og oksolinsyre er godkjent av Matttilsynet. Det er blitt tatt ut prøver før fôring og ni tidspunkter etter fôring (seks fisker per uttak for å få godt statistisk grunnlag). For de tre antibakterielle midlene er det vel 750 prøver fra fisken (plasma, muskel, hodenyre, lever) som skal analyseres. Metodeutprøvingen kommer utenom.

Smitteforsøk for å teste effekt av beregnet antibakteriell dosering
Smitte av rognkjeks baseres på UiB sine etablerte protokoller for testing av vaksiner.

Tidspunkt for start av antibakteriell behandling vil være dag 2 etter smitte. 5 dager etter smitte er testet. Det er planlagt og godkjent tre smitteforsøk (D FOTS ID 10178). Det vil si at det smittes med atypisk A. salmonicida. V. anguillarum og Pasteurella sp. Alle bakteriene er isolert fra rognkjeks.

Dødelighet registreres og resiolering av bakterien, samt polymerasekjedereaksjon (PCR)-analyser vil bli gjort for å verifisere utfall. Alle analyseprotokoller foreligger. MIC-analyser (minimum inhibitory concentration) gjøres av en rekke bakterieisolater fra rognkjeks. Det benyttes egne isolater og isolater skaffet til veie av Veterinærinstituttet. MIC-analysene er etter standard internasjonalt godkjente prosedyrer innen veterinærmedisin.

Formidlingsplan

Resultatene fra prosjektet vil presenteres med postere og innlegg på seminarer og konferanser (både nasjonale og internasjonale), i artikler i fagblad som Norsk Fiskeoppdrett, og i vitenskapelige artikler. Det vil også skrives masteroppgaver som en del av arbeidet med prosjektet.


Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Skriv ut
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215