Banner Image

Utprøving av pilotanlegg for mottak av fisk: Fase II 2017

Prosjektnummer: 901387
Status: Pågår
Startdato: 01.01.2017
Sluttdato: 01.01.2018
Søk etter andre prosjekter
 

Publikasjoner (1)

Disse publikasjonene er tilgjengelige via denne adressen:
http://fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=901387

Bakgrunn

I 2015/2016 ble det gjennomført et fullskala pilotprosjekt hos bedriftene Hovden Fiskeindustri AS (Bø i Vesterålen) og Tobø Fisk AS (Måsøy kommune), “Utprøving av pilotanlegg for mottak av fisk: Registrering for fiskeindustri og fiskeri” (FHF-901172). Formålet var å undersøke om nye sløye- og innveiingssystemer kunne benyttes for å registrere og dokumentere ressursuttak, vurdert i sammenheng med dagens anvendelse av omregningsfaktor. I første fase ble mottakslinjer og teknologi for mottaksregistrering gjennomgått på hvert anlegg. Vurdering av hvordan data ble registrert og logget gjennom linjene ble grunnlag for hvordan datafangst og dokumentasjon skulle gjennomføres i hovedfasen av prosjektet. I hovedfasen av prosjektet gjennomgikk forskere fra Nofima system og metode sammen med de ansvarlige ved anlegget for å etablere rutine for gjennomføring og registrering av data gjennom sesongen. Herunder anbefaling om hvordan fangst burde håndteres ved innveiing, håndtering i sammenheng med fangstredskap og mellomlagring, og sløying og vektregistrering etter sløying. Representanter fra Fiskeridirektoratet lokalt og sentralt samt representant fra Fiskeriparken AS har også deltatt.

Bedriftene i prosjektet har hatt dispensasjon fra regelverket med anledning til å blande fangster, bruk av dynamisk faktor samt mulighet til å skrive sluttseddel med bakgrunn i dynamisk faktor. Etter forsøksperiodens slutt 30.06.16 gikk bedriftene tilbake til å følge regelverket og landingsforskriften.

Sluttrapporten fra Nofima konkluderer med at de nye mottakslinjene gir en vesentlig forbedring av landingsprosessen med hensyn til kvalitet på fisken, effektivitet ved landing og produksjon og forbedrede arbeidsforhold for både fisker og industrien. Utfordringen med de nye linjene er imidlertid at de ikke tilfredsstiller landingsforskriftene. Fangstene blandes, og seddel utarbeides med hensyn til justert biologisk kondisjon. Dette medfører at det er avvik mellom mengde fisk som landes rund og mengde fisk som skrives på sluttseddel. Det anbefales derfor at prosjektet videreføres i en fase II (dette prosjektet) med systemleverandører involvert for oppsett av datasystem på linjene på forsøksbrukene for nøyaktig kartlegging av datasystemenes egnethet for bruk av dynamisk biologisk faktor. Det er viktig at man ikke erstatter den nåværende usikkerhet med en ny.

Styringsgruppen for prosjektet stilte seg bak denne anbefalingen på et møte 7. oktober 2016, og ba prosjektledelsen søke om forlengelse av prosjektet, med gjennomføring i 2017.  
Man søkte derfor Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) om ytterligere dispensasjon. Denne ble gitt 17. januar 2017 og innebærer at de opprinnelige betingelsene av dispensasjonen gitt 30. mars 2015 (med presisering 21.03.16) videreføres.

Vilkårene for ytterligere dispensasjon fra NFD ble:
• De opprinnelige betingelsene av dispensasjonen gitt 30. mars 2015 videreføres.
• Justervesenet skal involveres i prosjektet.
• Prosjektet skal beskrive hvilke tiltak og krav som må innføres for at risikoen for manipulasjon av vektsystemer som benyttes, elimineres eller reduseres. For eksempel gjennom registrering eller loggføring av alle endringer i systemet. Videre skal dette gjøres tilgjengelig for kontrollmyndighetene.
• Detaljerte veieresultater (enkeltveiinger) fra alle veiepunkter skal oversendes til Fiskeridirektoratet ukentlig på elektronisk lesbart format inklusiv anvendt faktor.
• Prosjektet skal dokumentere grunnlaget for faktor anvendt i forbindelse med føring av den enkelte sluttseddel.
• Mottaker skal føre journal som beskrevet i landingsforskriften § 16.

Resultatmål

Hovedmål for fase II
Å tilrettelegge for at fiskerianlegg kan kjøpe og seddelføre rund fisk med dynamisk faktor – samt tilrettelegge for at Fiskeridirektoratet kan drive en effektiv ressurskontroll med elektroniske system som er etterprøvbare. I denne fasen vil det bli lagt vekt på å beskrive og dokumentere systemenes etterprøvbarhet og funksjonalitet.

Delmål
• Å dokumentere hvordan veiesystemene er bygd opp og fungerer.
• Å dokumentere hvordan avvik og forsøk på manuell endring av vekt og vektsystemene registreres og varsles.
• Å utarbeide rapport over faktisk bruk av biologisk faktor gjennom prosjektsesongen 2017.
• Å dokumentere hvordan et hensiktsmessig format for rapportering av faktor til kontrollmyndighetene for en effektiv ressurskontroll kan være (journalføring).

Forventet nytteverdi

Resultatet av prosjektet skal muliggjøre kjøp av rund fisk med dynamisk faktor. For bedriftene vil dette innebære effektivisering og modernisering av mottak av fisk, redusert interntransport og renhold (kar), forbedret kvalitet på råstoffet som leveres, at andelen av fisk som leveres rund øker og de ansattes arbeidsmiljø ivaretas. Samlet vil dette forbedre bedriftenes lønnsomhet.

For fiskerne vil dette innebære en mer rask og effektiv leveringsprosess, ivareta fiskernes arbeidsmiljø, samt sikre korrekt kvantum ved levering (redusere mulighetene for avvik). 
Systemet vil samtidig ivareta myndighetenes behov for en effektiv ressurskontroll. For Fiskeridirektoratet vil det innebære at man kan drive en effektiv ressurskontroll med elektroniske system som er etterprøvbare.

Gjennomføring

Prosjektet har fire arbeidspakker (AP-er):
 
AP 1: Hvordan veiesystemene er bygd opp og fungerer
Ansvarlige
: Systemleverandørene (K2 Solutions og Marel Fish) ansvarlig for. Nofima vil delta ved testing, diskusjon og dokumentasjon.

Her vil følgende bli prioritert:
• Beskrive og dokumentere oppbygging og funksjonalitet av vektsystemene.
• Gjøre rede for sertifiseringer og godkjenninger.
• Avklare hva som mangler. Foreta nødvendig oppgradering av programvare underveis i prosjektet.
 
AP 2: Hvordan avvik og forsøk på manipulasjon og endring av vektsystemene registreres og varsles
Ansvarlige
: Systemleverandørene, Nofima, ToBø Fisk AS og Hovden Fiskeindustri AS. 

Dette er prioriterte testpunkter som skal gjøres:
• Fjerning/tilførsel av fisk på band etter første innveiing.
• Sletting/endring av vekt.
• Endring av tempo på band.
• Utarbeide ulike eksempler på rapporter hvor avvik har funnet sted. Videre vil en vurdere egnethet for optimal rapportering.
 
AP 3: Hvordan bruk av biologisk faktor benyttes og rapporteres gjennom prosjektet
Ansvarlige
: Systemleverandørene, Nofima, ToBø Fisk AS og Hovden Fiskeindustri AS.

Prioriterte punkter her er:
• Registrert mengde fisk levert rund.
• Størrelses fordeling av fisken (manuell registrering).
• Benyttet biologisk faktor på seddel.
• Resultat for biologisk faktor for:
o ressursregnskap
o fisker
o industrien
• Bulking/blanding av fangst:
o samme type redskap (eks. garn)
o ulik type bruk (juksa, line, snurrevad, garn)
o fangstområde
• Enkeltfangster (veies og registreres enkeltvis)
• 10 fisk prøver (metode Nofima)
• Hvilken faktor benyttes?:
o dagens
o gårdagens
o siste ukes
 
AP 4: Et hensiktsmessig format for rapportering til kontrollmyndighetene for en effektiv ressurskontroll
Ansvarlige: Systemleverandørene, Nofima, ToBø Fisk AS og Hovden Fiskeindustri AS.

Registrering av følgende forhold vil bli foretatt:
• Rund vekt, sløyd vekt, biologisk faktor benyttet, sluttseddelnummer.
• Digital løsning – nettbasert – for kontroll – en logg daglig/ukentlig? Vurdere og foreslå innhold.
• Veiedata med nødvendig veierapport til en lukket nett-tjeneste? Pakkedata og biologisk utbytte publiseres fortløpende. Her kan man ha produksjonsoversikt, ordrelister, lagerstatus med forskjellige tilganssnivå slik at f.eks. Fiskeridirektoratet kun får se den godkjente veierapporten, mens eksportører eller administratorer får se all data. Eks. kan Norfra få se sine ordrer og Lerøy sine.
• Dersom flere har biologisk utbytte kan dette beregnes på en nett-tjeneste for sammenligning av data. Dette kan f.eks. løses ved at alle med “Hovden”-system publiserer dataene sine og alle andre som tar imot rund fisk sender utbytteandel sammen med sluttseddelen til Norges Råfisklag. Dersom man får nok data kan det lages et kart med statistikk på biologisk utbytte.
• Utvikle en app med utbyttedata slik at fiskerne kan hente informasjon fra Hovden om biologisk utbytte før de går mot levering. Dvs. de kan se det fra fangsfeltet via mobiltelefonen, eller omså før de går fra kai. Da kan de velge å levere rund eller sløyd fisk før de går mot levering.

Prosjektorganisering
Ved gjennomføring av arbeidspakke 1–3 vil systemleverandørene delta. Hos Tobø Fisk AS vil Marel Fish delta og hos Hovden Fiskeindustri AS vil K2 Solutions delta. Videre vil Justervesenet delta i den grad det er nødvendig. Fiskeridirektoratet vil være representert med deltakere fra styringsgruppen, og/eller med representanter for de lokale kontorene. Fiskeriparken AS vil koordinere arbeidet, og delta på de ulike samlingene.
 
Samarbeidspartnere
• Hovden Fiskeindustri AS og Tobø Fisk AS
• K2 Solution/Scale It og Marel
• Norges Fiskarlag, Norges Råfisklag, Sjømat Norge og FHF
• Fiskeridirektoratet
• Fiskeriparken AS
• Justervesenet

Nofima vil ha ansvaret for oppsett og gjennomføring av forsøksoppsettene i samråd med bedriftene og systemleverandørene. Nofima vil delta i uttak/registreringer på bedriftene samt tolke resultatene og skrive faglig sluttrapport.

Justervesenet vil bistå med kontroll og godkjenning av veiesystemene, samt være en drøftningspartner om framtidig behov for godkjenninger av data- og registreringssystemer.

Fiskeriparken AS har det overordnede ansvar for gjennomføringen av prosjektet, herunder koordinering av aktiviter, møteinnkallinger, referater, rapporteringer, budsjettansvar og kontakt med NFD.

Formidlingsplan

Det vil bli utarbeidet faglig sluttrapport og faktaark etter prosjektets avslutning. Det legges opp til at prosjektet presenteres på FHFs hvitfisksamling (oktober 2017) og Nofimas FoU-samling (november 2017). Videre vil det bli søkt om møte med politisk ledelse i NFD for å presentere sluttrapporten og resultatene fra prosjektet.


Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Skriv ut
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215