Banner Image

Analyse av avfallshåndtering fra sjøbasert havbruk

Prosjektnummer: 901352
Status: Avsluttet
Startdato: 15.03.2017
Sluttdato: 01.11.2017
Søk etter andre prosjekter
 

Oppnådde resultater

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige rapportering
Hovedfunn
Basert på en helthetsvurdering av intervjuene og de reguleringer og miljøsertifiseringer som virker i den norske havbruksnæringen, konkluderes det med at det er lite sannsynlig at norsk havbruk er en kilde til omfattende marin forsøpling.

Intervju av oppdrettsselskap og sentrale avfallsselskap viser at norske oppdrettere i dag har rutiner for avfallshåndteringen sin og bruker de tilbudene som er tilgjengelige. Oppdretterne dokumenterer i liten grad mengder, sortering og hva avfallet går til, men vet at disse opplysningene er tilgjengelige.

Et materialregnskap med faktormetoden viser at mengden plast og metall som er i bruk i sjøbasert havbruk kan være opptil 192 000 tonn plast og 72 000 tonn metall. Et avfallsestimat viser at det fra dette genereres avfall i størrelsesorden 4 300–8 500 tonn metall og 16 000–29 000 tonn plast per år.

Anbefalinger
Havbruksnæringen må i større grad dokumentere avfallshåndteringen sin. Det trengs mer spesifikk og helhetlig kunnskap om hva som er de beste gjenvinningsløsningene for materialene fra norsk havbruk. Det bør legges mer vekt på miljødesign av oppdrettsutstyr slik at det genereres mindre avfall og at næringen selv kan bruke gjenvunnet materiale.


FHFs vurdering av resultater og næringsnytte

Resultatene viser at oppdrettsnæringen normalt har god kontroll på håndtering av avfall. De viktigste bestanddelene returneres når de ikke lenger kan benyttes, og blir deretter behandlet forskriftsmessig.

Det er en svakhet med rapporten at sentrale aktører ikke har avgitt informasjon. Utslipp/avfall som følge av ulike former for slitasje på anleggskomponenter omtales ikke i rapporten.


Bakgrunn

Det foreligger i dag et godt kunnskapsgrunnlag om de vanligste typene avfall som genereres fra sjøbasert oppdrett i form av utrangert utstyr og andre materielle forbruksvarer. Men, kunnskapsgrunnlaget bør utvides til å inkludere de geografiske forskjellene som man vet gjelder for hvilke gjenvinningstjenester som er tilgjengelige og man må fange et større utvalg av oppdrettsenheter for å få et mer komplett bilde av hvordan avfallet håndteres og hvilke gjenvinningsløsninger som velges.

SINTEF Ocean og SINTEF Byggforsk har sammen en lang og bred erfaring med utredninger innenfor fiskeri og havbruksnæringen, bl.a. miljøregnskap og miljøstyring og avfallshåndtering.

Resultatmål

Å fremskaffe en oversikt over mengde avfall fra sjøbasert havbruk og dokumentere hvordan de viktigste fraksjonene håndteres av næringen og avfallsmottakere. 

Delmål
1. Å få oversikt over hvor mye avfall som genereres fra sjøbasert havbruk fordelt på type avfall
2. Å kartlegge hvordan de ulike avfallsfraksjonene av oppdrettsbedriftene håndteres
3. Å bringe på det rene i hvor stor grad anleggene benytter eksisterende mottaksløsninger for avfall.
4. Å få oversikt over hvor stor grad man benytter avfallsmottakere som kan dokumentere at avfallet går til gjenvinning.
5. Å kartlegge om tilgjengelighet av avfallsmottakere og håndteringen av avfallet varierer mellom fylker i landet.
6. Å identifisere forbedringspotensial for å oppnå høyere grad av levering til mottakere som har gode løsninger for gjenvinning
7. Å anbefale en metode for hvordan parameterne over kan måles med jevne mellomrom for å dokumentere status og trender.

Forventet nytteverdi

Samling og kunnskap om dagens avfallshåndtering og kommende muligheter vil gi næringen muligheten til å vurdere egen virksomhet og gjøre gode valg som reduserer eget miljøfotavtrykk og reduserer kostandene knyttet til avfallshåndtering.

Gjennomføring

Prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom SINTEF Ocean med sin ekspertise på havbruksnæringen og SINTEF Byggforsk med sin ekspertise på avfallshåndtering og miljøstyring.

Arbeidet gjennomføres via en omfattende spørreundersøkelse komplementert med dybdeintervju av utvalgte aktører (arbeidspakke 1). Tolking av resultatene vil gi grunnlag for anbefaling av målemetode , indikatorer og forbedringsmuligheter (arbeidspakke 2). Det legges også opp til at det gjennomføres et ekspertmøte mellom ulike aktører som dekker livsløpet til utstyr og materialer brukt i sjøbasert oppdrett.

Formidlingsplan

Det vil utarbeides rapporter og faktaark. Hovedresultater fra prosjektet vil bli presentert i møte med næringen.


Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Skriv ut
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215