Banner Image

Formidling av kunnskap om saltmodning og holdbarhet på klippfisk

Prosjektnummer: 901298
Status: Pågår
Startdato: 15.11.2016
Sluttdato: 30.04.2018
Søk etter andre prosjekter
 

Publikasjoner (3)

Disse publikasjonene er tilgjengelige via denne adressen:
http://fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=901298

Bakgrunn

Det foreligger nå resultater fra to FHF-prosjekter som ønskes formidlet videre utover det som ble gjort i prosjektene. Formidlingen gjelder både revidert faktaark og video.
 
Både faktaarkene og videoene er oppfølging av tidligere prosjektene “Holdbarhet på klippfisk” (FHF-900856) og “Effekt på utbytte og kvalitet i sammenheng med modningstemperatur og omlegging fra kar til palle” (FHF-900897).

I forbindelse med holdbarhetsprosjektet, skal det lages et faktaark på portugisisk (i tillegg til den norske og engelske versjonen). En stor andel av klippfisken eksporteres både til Portugal og til Brasil, og det er derfor viktig å formidle den nyervervede kunnskapen om holdbarhet på klippfisk på importørenes eget språk. Det skal også lages en video som viser hvordan holdbarheten på klippfisk er. Det vil i tillegg bli laget et faktaark som viser holdbarheten for flekket klippfisk (dette er fra forsøk som pågår ut oktober 2016).
 
Det er ulik oppfatning i næringen og hos Mattilsynet hvorvidt temperaturen i fisken påvirkes av temperatur i omgivelser, og hastigheten for temperaturendring i produktet når temperatur i luft endres.

Basert på temperaturstudier i saltmodningsprosjektet (FHF-900897) og i holdbarhetsprosjektet (FHF-900856), skal det lages et faktaark som sammenstiller og viser fakta temperatur i fisken og i omgivelsene gjennom modning og langtidslagring. Det skal i tillegg lages en video av dette arbeidet.

Resultatmål

Å formidle resultater fra flere forsøk med saltfisk og klippfisk. Dette vil i detalj være:
1. video fra holdbarhetsprosjektet på klippfisk
2. video på temperatur ved modning av saltfisk
3. faktaark fra holdbarhetsforsøk (emballert loins) på portugisisk
4. faktaark på flekket fisk (holdbarhetsprosjektet)
5. faktaark på temperatur ved modning av saltfisk

Forventet nytteverdi

Forventet nytteverdi er å oppnå lettere tilgjengelig kunnskap om holdbarhet på klippfisk, ved ulike lagringsbetingelser, i tillegg til informasjon om hvordan temperaturen i fisken varierer ved ulike romtemperaturer.

Dette vil gi produsenter, kjøpere og myndigheter en bedre mulighet til å forstå problemstillingene og resultatene fra disse to prosjektene.

Gjennomføring

Prosjektet skal utarbeide følgende:

To videoer fra henholdsvis holdbarhets- og saltmodningsprosjektet 
Disse lages fra henholdsvis prosjektet “Holdbarhet på klippfisk” (FHF-900856) og prosjektet “Effekt på utbytte og kvalitet i sammenheng med modningstemperatur og omlegging fra kar til palle” (FHF-900897). Videoene skal inneholde intervju, animasjoner og vise saltfisk og klippfisk ved produksjon / lagring. Det skal utarbeides dreiebok og manus, gjennomføres intervju, lages animasjoner og filmes. Deretter foretas publisering.
 
Begge videoene skal planlegges gjennom møter med filmselskapet 7minus Media AS, Lidunn Mosaker, Wilhelm Solheim, Sjurdur Joensen og Grete Lorentzen. Ut fra oppsett og plan skal det gjøres opptak med en antatt varighet på totalt 2 dager.
 
Faktaark om holdbarhet på klippfisk på portugisisk
Med utgangspunkt i de eksisterende faktaark fra dette prosjektet, skal det lages et faktaark på portugisisk for holdbarhet på emballert loins. Ingelinn Pleym Eskildsen ved Nofima vil med sin kompetanse på klippfisk og portugisisk språk være sentral i dette arbeidet.

Faktaark om holdbarhet for flekket klippfisk
Dette vil omfatte holdbarhet ved 25, 30 og 35 °C, ved 60 og 80 % relativ fuktighet for alle temperaturene.
 
Faktaark om temperatur ved saltmodning og lagring
Resultater fra saltfiskmodningsprosjektet og utvalgte deler av holdbarhetsprosjektet på klippfisk skal sammenfattes til et faktaark som viser temperatur i fisken ved ulike romtemperaturer.

Formidlingsplan

Dette er utelukkende et formidlingsprosjekt.


Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Skriv ut
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215