Banner Image

Berging av materielle verdier og hindring av miljøforurensning (SARiNOR2)

Prosjektnummer: 901191
Status: Pågår
Startdato: 18.02.2016
Sluttdato: 01.03.2018
Søk etter andre prosjekter
 

Bakgrunn

I regjeringens nordområdestrategi “Nordkloden” heter det: “Regjeringen vil sikre beredskapen mot akutt forurensning og den forebyggende sjøsikkerheten i nordområdene”.

Økende aktiviteter i arktiske strøk, som petroleumsaktivitet, skipstrafikk inkludert cruisetrafikk samt fiskeriaktiviteter som stadig beveger seg lengre nord, medfører økt risiko for at en stor ulykke til havs kan inntreffe. Hvis uhellet skulle være ute er det viktig å ha gjennomarbeidede planer som sikrer en rask og effektiv mobilisering av riktige og tilstrekkelige ressurser på grunn av store avstander, kulde, mørke og klimamessige utfordringer.

SARiNOR2 vil bygge på prosjektet “Søk og redning i nordområdene (SARiNOR)” (FHF–900987). Hensikten er å kunne se søk, redning, berging av verdier og sikring av miljø i sammenheng som en helhetlig kjede ved bruk av norske og utenlandske aktører og ressurser. SARiNOR 1 og 2 vil samlet omfatte alle sider av beredskap nødvendig for å håndtere storulykker til havs i Nordområdene og bygge på alle andre analyser og tiltak som allerede finnes innen de tema som prosjektet omfatter.
 
Prosjektets visjon er at Norge skal være verdensledende i planlegging, koordinering og gjennomføring av bergings– og miljøsikringsoperasjoner ved storulykker til havs i
Nordområdene.

Resultatmål

• Å skape en arena for samarbeid innen berging og miljøsikring.
• Å utarbeide et veikart med konkrete forslag til hvordan visjonen skal oppnås.
• Å etablere en felles situasjonsforståelse mellom de relevante aktører i bergings– og miljøsikringsoperasjoner.
• Å implementere og integrere prioriterte funn fra SARiNOR 1 og 2 mot relevante systemer.

Forventet nytteverdi

SARiNOR2 skal bidra til mer effektive bergings– og miljøsikringsoperasjoner i Nordområdene.

Gjennomføring

Prosjektet består av seks arbeidspakker (APer) som skal konkurranseutsettes. Relevante forskningsmiljøer vil bli invitert til å gi tilbud på arbeidspakkene.

AP1 – Implementering
• Identifisere og prioritere de funn og tiltak som har størst forbedringspotensial i hele kjeden.
• Identifisere rett mottaker og implementerende organisasjon(er) for alle foreslåtte tiltak.
• Igangsette prosesser og iverksette tiltak i samspill med relevante aktører.
• Påvirke og forbedre eksisterende og nye regelverk, rutiner og standarder.
• Utvikle gode ytelseskrav som sikrer god målbarhet av effekten av de tiltak som iverksettes.

AP2 – Alarmering/varsling
• Identifisere og tolke relevante resultater fra SARiNOR1.
• Analysere varslingsrutinene til eiere, forsikring og miljømyndigheter.
• Evaluere standard varslingsformular.
• Kartlegge eksisterende systemer for overvåking av skipstrafikken.
• Kartlegge og vurdere mulige kommunikasjonsformer mellom skip og land i Arktis.

AP3 – Felles situasjonsforståelse
• Identifisere og tolke relevante resultater fra SARiNOR1.
• Gjennomføre interessentanalyse — hvilke interessenter (myndigheter, private virksomheter, osv.) har behov for hva fra et felles situasjonsbilde.
• Kartlegge tilgjengelig informasjon/data om fartøy/last som ferdes i Nordområdene og hvor raskt slik info kan fremskaffes.
• Analysere hvordan en felles situasjonsforståelse skal oppnås.
• Hente inn erfaringer fra relevant ishavskompetanse.
• Læring fra Integrerte operasjoner i oljebransjen.

AP4 – Roller og ansvar
• Identifisere og tolke relevante resultater fra SARiNOR1.
• Kartlegge rolle–, ansvars– og myndighetsområder blant involverte aktører.
• Analysere avtaleverket både nasjonalt og internasjonalt.

AP5 – Berging og miljøsikring

• Identifisere og tolke relevante resultater fra SARiNOR1.
• Definere et begrenset antall scenarioer av relevante fare– og ulykkeshendelser som beredskapsaktørene kan forventes å håndtere i norsk del av Arktis.
• Kartlegge behov for relevant utstyr, inkl. verneutstyr for ulike scenarier.
• Identifisere eksisterende utstyrsdepot i Nordområdene (Norge og utlandet) og hvilket utstyr og personell som er tilgjengelig.
• Gjennomføre risikostudie for ulike lokaliseringer og omfang av utstyrsdepot. Konsekvensene av ulike valg må identifiseres og synliggjøres (Geographic information system – GIS).
• Identifisere ulike mobiliseringstaktikker av relevante redningsressurser.
• Utrede behov for å utvikle et kompetansemiljø.

AP6 – Operasjoner i kaldt klima
• Identifisere og tolke relevante resultater fra SARiNOR1.
• Analysere forholdsregler må man ta og hvilke ressursmessige implikasjoner det vil ha.
• Kvalifisere eksisterende utstyr for bruk i kaldt klima.


Formidlingsplan

Måloppnåelse skal skje gjennom nettverksarbeid, informasjonsformidling, deltakelse i arbeidsutvalg, internasjonal møtedeltakelse og utstrakt dialog med relevante aktører, offentlige og private.

Det skal arrangeres åpne seminarer, produseres promoteringsfilm samt publiseres nyhetsbrev og kronikker.

Prosjektet kan følges på SARiNORs nettside. Her kan også rapporter fra ulike arbeidspakker lastes ned. Rapportene vil også legges ut på www.fhf.no


Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Skriv ut
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215