Banner Image

Yersiniose i resirkuleringsanlegg for laks: Smittesporing, biofilmegenskaper og sanering

Prosjektnummer: 901119
Status: Pågår
Startdato: 01.11.2015
Sluttdato: 31.12.2017
Søk etter andre prosjekter
 

Bakgrunn

Laksesykdommen yersiniose, forårsaket av bakterien Yersinia ruckeri, gir i Norge utbrudd hos laks i både ferskvann og sjøvann, men smitten er antatt å inntreffe i ferskvannsfasen. Økende smoltproduksjon i resirkulerings (RAS)-anlegg representerer en risiko, og gjentatte yersinioseutbrudd i RAS-anlegg har blitt et tiltagende problem. Vaksinering ser ut til å ha begrenset effekt.

Bakterien kan trolig overleve i produksjonsmiljøene i RAS-anlegg gjennom dannelse av biofilm. Opprinnelig smittekilde er imidlertid ikke kjent, og det eksisterer per i dag ingen epidemiologiske verktøy for sporing av stammer. Disse problemstillingene vil være hovedfokus for prosjektet.

Resultatmål

Å etablere kunnskap om Yersinia ruckeri relatert til problematikk i resirkulerings (RAS)-anlegg.

Delmål
• Å utvikle serotypespesifikk qPCR (kvantitativ måleteknikk) for påvisning av Y. ruckeri-serovariant O1 og O2, og bruke denne til å undersøke forekomst i RAS-produksjonsmiljøer.
• Å utvikle et typingsystem for bakterien (MLVA: multi-locus variable number of tandem repeat analysis), og bruke dette til å undersøke epidemiologisk utbredelse.
• Å utføre forsøk med bakterien i biofilm for å undersøke overlevelsesevne og effekt av sanering.

Forventet nytteverdi

Det forventes at prosjektet skal belyse smitteveier og identifisere kritiske punkter og stadier i RAS-basert settefiskproduksjon knyttet til spredning/oppblomstring av Y. ruckeri. MLVA-typing vil kunne brukes epidemiologisk og angi sannsynlighet for om utbrudd henger sammen eller har oppstått uavhengig av hverandre.

Grunnleggende studier av biofilmoverlevelse og sensitivitet/resistens for saneringstiltak vil gi verdifull kunnskap om bekjempelse av sykdommen. Prosjektet bør på forholdsvis kort sikt kunne gi grunnlag for økt lønnsomhet i næringen. Ressursbruken er vurdert som liten sett i forhold til kostnadene knyttet til tap forårsaket av yersiniose i dagens næring.

Gjennomføring

Prosjektet vil bestå av tre deler:

1. Utvikle serotypespesifikk (O1; O2) qPCR for Yersinia ruckeri
Hovedleveranser
: Selve PCRene, samt en publiserbar studie av Y. ruckeri-dynamikk i et eller flere anlegg med yersinioseproblemer.

Hovedoppgave: Utvikle en “multi-locus variable number of tandem repeat assay (MLVA)” for epidemiologisk bruk på bakterier dyrket fra forskjellige utbrudd (historiske og nye).

2. Undersøke hvor, når, og hvor mye smittestoff som befinner seg i anlegg
Hovedleveranse: MLVA-assayen, og en publisering om MLVA-analyse av den norske Y. ruckeri-populasjonen.

Hovedoppgave: Undersøke biofilmoverlevelse og saneringseffekt på Y. ruckeri (både planktonisk og i biofilm).

3. Beskrive bakterienes populasjonsdynamikk på ulike punkter i produksjonsmiljøet (f.eks. biofiltre, kar, inntaksvann osv.)
Hovedleveranse
: Dokumentasjon av effekt av forskjellige saneringstiltak, og en basis for ‘best practice’ angående sanering mot Y. ruckeri.

Prosjektorganisering
Veterinærinstituttet vil ha prosjektledelse og vil være ansvarlig for utvikling og planleggingsarbeid i prosjektet. Patogen AS vil være ansvarlig for gjennomføring av PCR-undersøkelser. Dette på bakgrunn av Patogens kvalitetssikrede  og innarbeidede rutiner for storskala PCR-undersøkelser. PCR-resultater skal leveres for bearbeidelse ved Veterinærinstituttet.

Formidlingsplan

Resultater planlegges presentert fortløpende etter hvert som de foreligger på aktuelle møter, som f.eks. Frisk Fisk, Aqua Nor og EAFP (European Association of Fish Pathologists)-konferansene. I tillegg vil man informere gjennom Veterinærinstituttets jevnlige brukermøter, og på møter arrangert av FHF.

Populærvitenskapelige presentasjoner, f.eks. på Kyst.no, vil også være aktuelt.

Arbeidet vil resulterer i minst to vitenskapelige artikler som skal publiseres i internasjonale tidsskrifter.


Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Skriv ut
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215