Banner Image

Betydning av HPR0-varianten av ILA-virus for utbrudd av sykdommen ILA

Prosjektnummer: 901051
Status: Pågår
Startdato: 20.01.2015
Sluttdato: 31.12.2017
Søk etter andre prosjekter
 

Bakgrunn

I 2013 var det 10 utbrudd av ILA, hvorav 8 i Nordland, 1 i Troms og 1 i Sogn og Fjordane. Tre av utbruddene kan knyttes til horisontal kontakt til nærliggende anlegg med pågående ILA-utbrudd. Sju av utbruddene er isolerte, dvs. de har ingen påvist kontakt til kjente smittede populasjoner eller annen kjent smittekilde. Tilsvarende trend ser man for 2014. En rådende hypotese for de isolerte utbruddene er at mange av dem har sitt opphav i en a-/lavvirulent variant av ILA-virus (HPR0) som utvikles (muteres) til en virulent variant (HPR-deletert). Dette er en variant som relativt hyppig kan isoleres fra laks i oppdrett. Hypotesen har fått gjennomslag i Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE), som gjorde HPR0 internasjonalt rapporteringspliktig fra og med 2014. OIE vedtar internasjonalt godkjente retningslinjer og prosedyrer med formål å redusere risikoen knyttet til handel med dyr og dyreprodukter (inklusivt akvatiske dyr). Smittestoff som blir tatt opp på OIE sine lister gir derfor enkeltland mulighet til å implementere handelsregulerende restriksjoner på import fra land som ikke kan dokumentere fravær av aktuelle smittestoff. 

Bedre kunnskap om HPR0 og eventuelle mutasjonsprosesser (risikofaktorer (“drivere”), mekanismer og utviklingstrinn) vil derfor ha stor betydning for den praktiske forståelsen av HPR0 og eventuelt forebygging av ILA-utbrudd.  Økt kunnskap om potensielle risikofaktorer for at dette kan skje sammen med kunnskap om risiko for lokal spredning av virulent HPR-deletert ILA-virus til/ fra enkeltlokaliteter (introduksjon/utslipp) er sentralt for å utføre en risikoprofilering av enkelt lokaliteter og derved hvordan enkeltanlegg (lokaliteter) praktisk sett kan forebygge utbrudd. Epidemiologiske data og virusundersøkelser vil samlet sett bidra til å klargjøre og forebygge risikoen knyttet til HPR0 hos oppdrettslaks.

Resultatmål

• Å beskrive mekanismer knyttet til overgang fra HPR0/ lavvirulent HPR–deletert ILA-virus til høyvirulente HPR-deleterte ILA-virus.
• Å identifisere genetiske markører som sier noe om i hvilket stadium et virus er i med tanke på utvikling fra HPR0 til høyvirulent HPR deletert ILAV.
• Å etablere smittemodell for HPR0.
• Å etablere kultiveringsmetode for HPR0 virus in vitro.
• Å beskrive og karakterisere risikofaktorer assosiert med isolerte ILA-utbrudd.
• Å etablere en modell for rangering av enkelt-lokaliteters risiko for å få ILA.

Forventet nytteverdi


Det finnes flere ulike utgaver av HPR-deletert virus (virulente ILA-virus) som alle kan gi klinisk ILA. Det er en utbredt hypotese at alle disse forskjellige HPR-deleterte virus, som har kastet fra seg et ulikt antall baser i sin genstruktur, har mutert eller utviklet seg fra en og samme form av ILA-viruset som kan kalles et “mor”-virus. Faglig betegnes denne utgaven av viruset for HPR0 eller som et ikke-deletert ILA-virus, og oppfattes i dag som avirulent. HPR0 har i seg selv ikke evnen til å framkalle sykdommen ILA.  
 
Prosjektet har som målsetning å framskaffe kunnskap som kan etterprøve denne mutasjonshypotesen, og se om man kan finne gode holdepunkt for at det er dette som faktisk skjer. Dette vil være sentralt for å øke forståelsen av ILA og spesielt HPR0 som en mulig forløper til den virulente utgaven av viruset. Resultater fra dette prosjektet har derved betydning for OIE sin listeføring av HPR0.

Dersom mutasjonshypotesen støttes, vil en gjennom prosjektet bedre kunne forstå prosessen fra HPR0 til ulike HPR-deleterte former, og man vil kunne identifisere faktorer som kan medvirke til  at HPR0 drives fram til en virulente variant med evne til å gi ILA. 

Kunnskapen om mutasjonsdrivende faktorer vil kunne benyttes til å utvikle mer optimal og praktisk forebyggingen av ILA-utbrudd, inklusivt identifikasjon av risikofaktorer tilknyttet lokaliteter med forøket ILA-risiko. Dette vil gi mulighet for tidlig påvisning av gryende ILA-utbrudd (early detection) og samlet sett redusere næringens tap på grunn av ILA.

Gjennomføring

Prosjektet er tredelt:

Karakterisering av ILA virus HPR0
Veterinærinstituttet har i dag flere ulike primærceller fra atlantisk laks i langtidskulturer. I prosjektet vil disse bli utprøvd for å etablere en metode/prosedyre for in vivo-kultivering (av HPR0. Oppformert virus vil kunne benyttes i smitteforsøk. Et “første generasjons” HPR-deletert ILA-virus har i smitteforsøk vist seg omtrent ikke å gi dødelighet. Videre bearbeiding av resultater og karakterisering av denne virusvarianten, vil kunne støtte etableringen av et modellsystem for smitteforsøk med HPR0 og er i seg selv et sikkert system for mutajonsundersøkelser. Gjennom smitteforsøk vil vi generere materiale for å undersøke/beskrive mekanismer og genetiske markører knyttet til ulike stadier i overgangen fra HPR0/ lavvirulent HPR-deletert ILA-virus til virulente HPR-deleterte ILA-virus som vil øke forståelsen av HPR0 virus, HPR0-infeksjonen (interaksjon vert-agens) og kriterier for en evt. mutasjonsovergang.
 
Identifisering av lokaliteter med økt ILA risiko
Prosjektgruppen vil utvikle en metode for rangering av enkelt-lokaliteters risiko for å få ILA (basert på tilstedeværelse av HPR0 og for lokal spredning av virulent HPR-deletert ILA-virus) gjennom å beregne et kvantitativt risikoestimat for hver lokalitet. En slik modell vil være nyttig både med tanke på at overvåking kan gjøres mer effektiv og risikobasert, og at en kan implementere mer optimal sykdomsforebygging. Rangering av lokaliteter vil være basert på faktorer som brakkleggingsrutiner, biomassetetthet, dødelighet, sjøtemperatur, avstand til slakteri, avstand til transportled, andre sjukdommer, lusebehandling osv. Analysen vil ta utgangpunkt i isolerte ILA-utbrudd fra 2003–2014, havbruksdata og journaldata fra Veterinærinstituttet samt kunnskap generert i delprosjekt 1.
 
Seminar/workshop – ILAV HPR0
ILA og speielt ILA-virus HPR0, har fått stor oppmerksomhet ved at OIE har gjorde HPR0 internasjonalt rapporteringspliktig. Det pågår i dag forskning knyttet til HPR0 i Chile, Canada, Færøyene og Skottland i tillegg til Norge. Prosjektgruppen ønsker derfor å arrangere et arbeidsseminar (workshop) knyttet til forskning på HPR0, hvor også andre relevante aktører som næringen, Mattilsynet, fiskehelsetjenester osv. inviteres.

Formidlingsplan

Resultater fra prosjektet vil bli presentert i rapportform til FHF, på nasjonale og internasjonale konferanser, i internasjonale tidsskrifter med fagfellevurdering og norske fagtidsskrifter. Det vil bli laget et sammendrag fra arbeidseminaret som både kan publiseres internasjonalt og i norske fagblad.


Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Skriv ut
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215