Banner Image

Hva betyr fremtidens produksjonsstrategier for ytelse, helse og velferd i sjøfasen? (BENCHMARK)

Prosjektnummer: 901293
Status: Pågår
Startdato: 25.09.2016
Sluttdato: 01.09.2018
Søk etter andre prosjekter
 

Bakgrunn

For tiden skjer det en større omlegging av norsk settefiskproduksjon, og det har blitt estimert at flere milliarder kroner vil bli investert i anlegg for stor settefisk de nærmeste årene. Produksjonsformen er altså i sterk utvikling, men det er flere ubesvarte spørsmål med tanke på optimalt lysregime, salinitet, og utsettsstørrelse ved overføring til not. Prosjektet har stor næringsnytte siden det vil bli testet flere forskjellige produksjonsprotokoller for stor settefisk i lukkede landbaserte anlegg og hva dette betyr for den senere sjøfasen i lakseproduksjonen.

Prosjektet vil aktivt dele informasjon med to andre FHF-prosjekter, henholdsvis:
• Ernæringens betydning for skinn-, tarm- og gjellehelse hos laks (FHF-901265)
• Effekt av fôr og stress på pigmentering i laks (FHF-901271)

Resultatmål

Å sammenligne flere forskjellige produksjonsprotokoller for stor settefisk med hensyn på fiskens ytelse, helse og velferd, for å identifisere den/de beste protokollen(e) for stor settefisk i resirkuleringsanlegg (RAS) til 250 og 600 gram, som del av en full produksjonssyklus frem til kommersiell slaktestørrelse.

Forventet nytteverdi

Det er spesielt viktig å få besvart hva de forskjellige produksjons-protokollene i RAS på land i prosjektet (arbeidspakke 1, WP1), har å si for utfallet under sjøfasen (WP2). Komplette livsløpsanalyser brukes sjelden i forsøk, men for næringen er dette helt avgjørende. Det kan tenkes å være faktorer som gir positive effekter under den landbaserte fasen (f.eks. bruk av brakkvann på vekst), men som kan få uønskede konsekvenser når sjøfasen inkluderes (f.eks. økt tidlig kjønnsmodning). Dersom ikke fisken følges opp også i sjøfasen vil slik kunnskap kunne gå tapt, og implementering av tilsynelatende nyttige forskningsresultater kan gi negative konsekvenser for industrien.

Gjennomføring

Forsøket er en del av aktivitetene Centre for Research-based Innovations in Controlled-environment Aquaculture (CtrlAQUA), som er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), med Norges forskningsråd som oppdragsgiver, som skal legge grunnlag for utviklingen av fremtidens lukkede oppdrett. CtrlAQUA starter sommeren 2016 og går til 2023.

I CtrlAQUA har styret vedtatt prosjektet BENCHMARK for 2016–17. Den landbaserte delen av forsøket (WP1) er fullfinansiert av CtrlAQUA SFI. FHF-prosjektet deltar i, og vil ha tilgang til, informasjon fra hele forsøket. FHF-prosjektet er kun knyttet til den sjøbaserte delen av aktivitetene (WP2).

Forsøket som skal kjøres i prosjektet er et 2 x 2 x 2 faktorielt design, med faktorene lysperiode (i tradisjonell mørkeperiode, 12 : 12 eller 24 : 00), salinitet i den påfølgende produksjonsfasen (0 eller 12 ppt S), og utsettstidspunkt (250 eller 600 g). Disse behandlingene vil også bli sammenlignet med en tradisjonell smoltproduksjon (12 : 12 lysstyring i FW-RAS, utsett i sjø ved 70–100 g).

I sjøfasen (WP2) vil forsøksoppsettet gå ut på at fisken fra de forskjellige behandlingene i WP1 først får en periode i mindre nøter for måling av fôrinntak de første ukene etter utsett, og for at nye grupper med eventuelt mindre fisk ikke skal bli utkonkurrert av andre grupper med større fisk. Gruppene slås deretter suksessivt sammen i 11 m nøter etter hvert. Ved første utsett i slutten av august 2016 (kontrollgruppe) ble det satt ut ca. 500 fisk, ved utsettet rundt 250 g og 600 g kommer det ca. 2000 fisk. Etter perioden i mindre nøter overføres fisken til 11-metringer (2 stk.). All fisk er elektronisk merket (PIT), så flere grupper kan gå i felles 11 meter merd. Fisken følges frem til tett opp mot vanlig slaktevekt (4,2–4,6 kg), antatt i desember 2017. Responsvariabler i forsøket vil blant annet være spesifikk og termisk vekstrate (SGR, TGC), % overlevelse, gonadosomatisk indeks (GSI), gjellehistologi, velferds-score, skinnhelse, immunologi, stressindikatorer og markører for ione-/osmoregulering. Videre slaktekvalitet, slik som pigmentering, melanin og struktur.

Prosjektorganisering
Nofima vil være ansvarlig og utførende organisasjon for alle deler av prosjektet, ved prosjektleder forsker Trine Ytrestøyl. Videre vil seniorforsker og CtrlAQUA senterleder, Bendik Fyhn Terjesen, være tett tilknyttet prosjektet. WP2 vil bli utført ved forskningsstasjonen GIFAS, som underleverandør til Nofima. For øvrig er BENCHMARK nært knyttet til aktivitetene i CtrlAQUA SFI. Derfor vil også partnerne FoU-institusjonene UNI Research og Universitetet i Bergen delta i forsøksdesign og evaluering av resultater. Blant brukerpartnerne i CtrlAQUA er Marine Harvest, Grieg Seafood, Cermaq, Bremnes Seashore, Pharmaq og Pharmaq Analytiq spesielt aktive i prosjektet, men BENCHMARK er interessant for alle brukerpartnere.

Formidlingsplan

BENCHMARK vil bli formidlet via følgende aktiviteter i prosjektperioden:
• Presentasjoner på CtrlAQUA møter, slik som prosjektets årlige møter, våren 2017 og 2018. Her vil de 14 brukerpartnerne være tilstede og styringsgruppe/FHF bli invitert.
• Et foredrag om prosjektet per år på relevante industrimøteplasser, slik som FHF Havbruk/Fiskehelse-samlingene, Aqua Nor 2017, Fremtidens Smoltproduksjon 2018 eller Aquaculture Innovation Workshops.
• 1–2 artikler i internasjonale tidsskrift med fagfellevurdering.


Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Skriv ut
FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 921 995 121