Banner Image

Kvalitetsvurdering av fisk fanget med to- og fire-panels seleksjonsinnretninger: Bidrar fire–panelkonstruksjoner og knuteløst lin til økt kvalitet?

Prosjektnummer: 901232
Status: Pågår
Startdato: 01.05.2016
Sluttdato: 15.01.2019
Søk etter andre prosjekter
 

Bakgrunn

Kvaliteten på fisken levert av fartøy er direkte avhengig av den initielle kvaliteten på fangsten ved ombordtaking. Ulike problemstillinger knyttet til kvaliteten på trålfanget fisk har stått på dagsorden i en årrekke. Store hal hvor fisken presses gjennom ristseksjonen, forlengelsen og bak i sekken har gjort det vanskelig å redusere skader i fisken og mulig restblod i kjøttet.

Tradisjonelt er det brukt to-panels trålkonstruksjoner. Dermed er de bakerste delene i redskapet også bygd med to panel. Forskning har vist at vanngjennomstrømningen i fire-panelskonstruksjoner er merkbart bedre enn i to-panelskonstruksjoner (Gjøsund et al. 2013). I tillegg gjelder det at fire–panelskonstruksjonene holder en mer stabil og åpen fasong under fisket. I forsøk arrangert av Fiskeridirektoratet høsten 2014, ble det konkludert med at sannsynligheten for at en to-panels fleksiristkonstruksjon blir blokkert ved store fangstvolum (over 20 tonn), er større enn for en fire-panelskonstruksjon (Sistiaga et al. 2016, upublisert). Dette indikerer at fisken flyter bedre gjennom redskapet i en fire-panelskonstruksjon. Man antar derfor at fire-panelskonstruksjonen vil, i tillegg til å minke risikoen for ukontrollerte mengder fisk i sekken, redusere omfanget av skader på fisk under fangst og at den endelige kvaliteten dermed forbedres.

I tillegg til konstruksjonstypen (to- eller fire-panel), er også utformingen av sekk og valg av materialer (knuteløst vs. knutelin), viktige parametre for kvaliteten på fisken (Digre et al. 2010). I dag bruker de fleste trålere i Norge knuteløst lin i overpanelet og knutelin i underpanelet av sekken men det er uvisst om erstatning av underpanelet gir noen gevinst for filétkvaliteten. Tidligere forsøk (Grimsmo et al. 2012, upublisert) har vist at kvaliteten av fisken fanget med en knuteløs linsekk er signifikant bedre enn fisken fanget med en linsekk med knuter.


Resultatmål

• Å evaluere om kvaliteten i trålfanget fisk blir bedre ved å benytte fire-panelskonstruksjoner fra ristseksjonen og bak til sekken.
• Å vurdere om bruk av knuteløs sekk gir økt fangstkvalitet ved å besvare følgende:
– Er kvaliteten til fisken fanget med fire-panels ristseksjoner, forlengelse og sekk bedre enn av fisk som er fanget med tilsvarende to-panels seksjoner?
– Gir bruk av en sekk konstruert kun i knuteløst lin reduksjon av fangstskader, misfarging og restblod i fiskekjøtt?

Prosjektutvidelse 2016
Nytt delmål
• Å teste en ny skånsom pose som forbedrer kvaliteten på trålfanget fisk.

Forventet nytteverdi

Trålere opplever at prisen på fisken de leverer blir nedgradert på grunn av misfarging eller blodflekker i fiskekjøttet. Utfordringen er størst på fisk som er levert fersk selv om problemet også gjelder fisk som er levert som frossen fisk.

Flere rederier melder at opp til 15 % av fisken de leverer blir betydelig nedgradert i pris på grunn av dette problemet.

En reduksjon av andel fisk som blir nedgradert kan således ha stor økonomisk betydning for rederiene. Dette fordi fartøyene potensielt kan oppnå en høyere pris, uten noen ekstra kostnad. Fordi funnene i dette prosjektet skal ha betydning for hele den norske trålflåten kan nytteverdien for næringen være generelt stor.

Gjennomføring

Det blir gjennomført et tokt på våren/sommeren 2016. Under toktet skal det måles overlevelse på fisk, redskapskader, misfarging og restblod i filétene (rødslått fisk og/eller rød filét).
 
Forsøkene skal gjennomføres under vanlig kommersielt fiskeri og skal hovedsakelig være rettet mot torsk. 
 
Prosjektutvidelse 2016
Testing av skånsom pose
Design og bygging av modellskala (1/3):
Posen skal konstrueres i fire panel og skal være designet slik at vanngjennomstrømningen inne i posen er lav. Vannhastigheten i sekken skal være så lav at fisken skal klare å svømme rolig i sekken og holde seg i god stand over lengre perioder under tauingen. Målet er at den endelige kvaliteten av fisken er forbedret fra dagens bruk. Posen skal være konstruert med en kombinasjon av canvas, tobisnetting og vanlig trålsekk netting (130 mm masker bygget i 8 mm polyethylene-tråd).

Det endelige designet av posen skal utarbeides i prosjektet i samarbeid med fiskere (Pål Roaldnes har ytret et ønske om å aktivt deltakelse i posedesignet), og testes i flumtanken. Det er viktig at sekken er praktisk å bruke under fiske, at den tar hensyn til størrelsesseleksjon og at den ikke er full av vann når den blir hivet ombord. Dette for å hindre at operasjonen på dekk blir tung og farlig.

Testing av fullskalapose
SINTEF Fiskeri og havbruk skal delta i et tokt ombord M/Tr Molnes i regi av Nordic Wildfish høsten 2016 (eventuelt januar/februar 2017). Under dette toktet skal en vurdere kvalitet på fisken som en del av SINTEF-prosjektet QualiFish, finansiert av Norges forskningsråd.

Formidlingsplan

Resultatene skal formidles via SINTEFs formidlingskanaler, på FHFs hjemmeside og på konferansen FishTech 2017.


Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Skriv ut
FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 921 995 121