Banner Image

Slik arbeider FHF

FHF forvalter betydelige midler for sjømatnæringen, midler som investeres i næringsrettet FoU for å bidra til lønnsomhet og vekst. FHFs vurderinger og beslutninger må næringen derfor være trygg på. De må være transparente, de må ha legitimitet, og de må være forankret i sjømatnæringen.

Initiering av prosjekter:

Prosjekter i FHF oppstår primært på to måter:

Handlingsplanforankret

Det meste av FHFs aktiviteter er definert i handlingsplanene som er godt forankret i næringen, ikke minst gjennom diskusjonene i de enkelte faggrupper. Prosjekter og innretninger innenfor handlingsplanene diskuteres og i faggrupper og i andre fora for å sikre næringsforankring.

Innspill

FHF mottar også innspill, innspill kommer fra FoU-institusjoner, fra næringsaktører, fra leverandørindustrien, eller fra annet hold. Det er viktig for FHF at terskelen for gode innspill er lav. Næringens FoU-arbeid er tjent med at alle gode ideer kommer frem.

GI INNSPILL
 

Beslutning og prioritering av prosjekter:

Et prosjekt defineres ut fra dialogen i relevant faggruppe og blir endelig besluttet av FHF. Prosjektet har derved en sterk forankring i næringen gjennom faggruppen. Innspill til FHF behandles aldri av én person, det behandles først i internt forum for vurdering av disse, er de innenfor målsetninger og strategi, diskuteres de i faggrupper, før endelig prosjekt defineres. Dette sikrer legitimitet og næringsforankring.

I de aller fleste prosjekter etableres en referansegruppe bestående av næringsaktører for å sikre størst mulig nytte og implementering i næringen.

 

Valg av FoU institusjoner:

FHF har ett mål når det gjelder valg av FoU-institusjon: 

Faglig tyngde, legitimitet, og kost-/nytte vurdering - størst mulig nytte for næringen. FHF har ikke et særegent ansvar for kompetansebygging i FoU-institusjoner, det er en positiv effekt av FHFs arbeid, men intet isolert mål.

FHF søker den mest egnede FoU- institusjon til et hvert prosjekt, ofte via utlysning. Omfanget av bred utlysning vil øke. FHF er også opptatt av at det konkrete forskerteamet er svært viktig for best mulig nytte for næringen.
 

Nytte av resultater:

Helt avgjørende for FHF er at FoU-aktivitetene gir størst mulig nytte for næringen.
FHF søker å sikre dette på flere måter: Implementering og formidling av resultater fra FoU-institusjonen skal fokuseres på hvordan de kan gi størst mulig nytte for aktørene.

I definering av prosjekter som finansieres av FHF skal vektlegges hvordan resultatene kan bidra til mest mulig nytte og verdiskaping for næringen. FHF har samtidig et særegent ansvar for selv å sørge for effektiv kommunikasjon, tiltak og verktøy for å bidra til implementering av resultatene. 

 

 

Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215