Banner Image

Slik arbeider FHF

FHF er sjømatnæringens felles verktøy for investering i næringsrettet forskning og utvikling. FHF er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.
FHF er finansiert av næringen og styres av næringens behov og prioriteringer; arbeidet skal bidra til verdiskaping i næringen.

Offentlighetslov og forvaltningslov gjelder for FHF.
Hensynet til offentlige krav, til næringens nytte og til forskningens legitimitet skal ivaretas samtidig. Det setter krav til hvordan FHF organiserer sitt arbeid og FoU-prosjektene som finansieres. Hvordan FHF arbeider skal være åpent og kjent.

FHFs arbeid er forankret i en overordnet strategi som legger føringer for virksomheten, den finner du her.

Hvordan skjer prioriteringene?

Årlige prioriteringer er forankret i en Handlingsplan, som ligger lett tilgjengelig her.

Den er forankret i FHFs faggrupper.
Faggruppene består av næringsaktører som er oppnevnt av styret i FHF og der næringsorganisasjoner innstiller på medlemmer.
Handlingsplanen besluttes av FHFs styre.

I tillegg er handlingsplanen forankret gjennom løpende kontakt og møter med næringen.

Alle i næringen kan til enhver tid ta kontakt med FHF med forslag til prioriteringer.

Med utgangspunkt i handlingsplan defineres konkrete problemstillinger som kan lede til FoU-prosjekter. Disse fremkommer gjennom arbeid i faggrupper og i bred dialog med næringen på flere områder.

FHF er organisert i team, slik at det aldri vil være enkeltpersoner som gjør vurderingen av om konkrete problemstillinger bør adresseres i prosjekter.
Bakgrunn for og argument for de enkelte prosjekter vil være åpent tilgjengelig i prosjektbeskrivelsen på FHFs nettside, der hvert eneste prosjekt er beskrevet.

 

Innspill til FHF

FHF inviterer primært næringsaktører og næringsorganisasjoner, men og forskningsmiljøer, til å komme med konkrete innspill til problemstillinger som de mener FHF bør ta tak i.

Det er en svært lav terskel for å komme med innspill, og det kan gjøres her.

 


Iverksetting av FoU-prosjekter

FHF har som hovedregel at prosjekter skal konkurranseutsettes.

I enkelttilfeller kan FHF forespørre konkrete FoU-miljøer om prosjektforslag.
I de tilfeller vil grunnen til direkte forespørsel være dokumentert.

 

Gjennomføring av FoU-prosjekter

FHF kan definere problemstillingen, men har ingen påvirkning på metodevalg eller resultater og resultater skal fritt kunne kommuniseres. Dette prinsippet følger av forskningsetiske retningslinjer.

I prosjektene oppnevnes referansegrupper som er representanter fra næringen.
Referansegrupper utnevnes av FHFs administrasjon der målsetningen er å ha med personer som kan bidra til prosjektet ut fra egen erfaring og kompetanse.
Deres primære oppgave er å bidra til relevans og næringsnytte i prosjektet.

Hvordan organiseringen av prosjektene sikrer avgrensningen mellom næringsinteresser og forskningens uavhengighet er forankret i standardvilkår som gjelder for alle prosjekter.
De finner du til høyre på denne siden.

 

Resultater fra FoU-prosjekter

Alle resultater fra prosjektene er åpne og tilgjengelige for alle, slik at de kan komme hele næringen til nytte og bidra til innovasjon og verdiskaping.

Alle resultater legges ut på de respektive prosjektsidene på FHFs hjemmeside.
Prosjektene kan lett søkes på i databasen som du finner her.

Samtlige avsluttede prosjekter og deres resultater samles i kvartalsvis oversikt som ligger åpent på nettet, du finner dem her.

FHF lager en årlig årsmelding der aktivitetene innen hvert område er beskrevet, med henvisning til de enkelte prosjekter.

Du finner årsmeldingen her.

 

Næringens nytte av FoU-resultatene

I tillegg til at alle resultater ligger åpent tilgjengelig vil FHF i et hvert prosjekt vurdere hva slags tiltak som vil bidra til at resultatene kan tas i bruk og bidra til verdiskaping.

 

FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 921 995 121