Banner Image

Om FHF

FHF skal skape merverdier for sjømatnæringen gjennom næringsrettet forskning og utvikling.

Forskning og utvikling er helt sentralt for norsk sjømatnæring; for at den har blitt det den er, for at den skal utvikle seg videre, og for at vi skal realisere regjeringens mål om Norge som verdens ledende sjømatnasjon.

Forskningsaktiviteten er svært omfattende og skjer i offentlig regi, i virkemiddelapparatet og hos næringsaktører. Noe av næringens viktigste innsats innen næringsrettet marin FoU skjer gjennom FHF- Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond.

FHF er et offentlig forvaltningsorgan underlagt Nærings- og fiskeridepartementet fra 01.01.2014, og finansieres 100% av næringen selv gjennom en FoU-avgift på eksporten av all sjømat på 0,3 %. FHFs styre oppnevnes av Nærings- og fiskeridepartementet og utgjøres av representanter for næringen. Næringsforankringen er forsterket ytterligere gjennom tre rådgivende faggrupper bestående av aktive aktører i næringen.

FHFs virksomhet og prioriteringer er forankret i lov og forskrift og i overordnede strategier og handlingsplaner. Disse vil du finne nedenfor.

Styre

Anne Berit Aker Hansen

styremedlem
LO

Geir Molvik

styremedlem
Sjømat Norge

Thomas Farstad

Styreleder
Sjømat Norge

Janne Grethe Strand Aasnæs

Nestleder
Norges Fiskarlag

Kjell Ingebrigtsen

Styremedlem
Norges Fiskarlag

Merete Gisvold Sandberg

Styremedlem
Sjømat Norge

Kine Asper

Styremedlem
LO
 

Varamedlem

Marit Hiim Haugseth

varamedlem
Norges Fiskarlag

Egil Sørheim

varamedlem
Norges Fiskarlag

Helge Lønes

varamedlem
LO

Siv Grure

varamedlem
Sjømat Norge

Øyvind Oaland

varamedlem
Sjømat Norge

Edmund Brobakk

Varamedlem
Sjømat Norge

Ann Jorunn Olsen

Varamedlem
LO
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215