Banner Image

Fangstbehandling med blankpakking på mindre fiskefartøy (mindre enn 21 m): Fase 2

Prosjektnummer: 901362
Status: Pågår
Startdato: 01.06.2017
Sluttdato: 30.06.2019
Søk etter andre prosjekter
 

Bakgrunn

Markedet for høykvalitets fersk fisk fra Norge er økende. Samtidig er det en dreining mot at de store kundene ønsker å øke andelen av leveransene fra integrerte aktører (“buying from source”) og da helst fra eierne av fiskebåtene. De krever jevne leveranser, garanterte høykvalitetsprodukter og sporbarhet.

For å bedre posisjonere seg mot dette markedet er det bl.a. ønskelig å kunne blankpakke fisken (sløyet, hel) om bord i båtene. Det er foretatt en foreløpig sjekk med enkelte kunder vedrørende deres interesse for leveranser av “båtpakket” ferskfisk basert på linedrift. Interessen er stor.

Prosjektet “Catch on Demand” (Markedstilpasset fangst) ble startet høsten 2016 av rederiet Kenfish II AS i samarbeid med flere teknologileverandører og salgsleddet. Prosjektet er todelt. Utvikling av kontrollert først inn/først ut-kjøling av fisken var første delprosjekt, finansiert av Innovasjon Norge (IN). Kontrollert kjøling sikrer jevn, høy kvalitet samtidig som fiskens holdbarhet forlenges vesentlig. Dette muliggjør både en markant bedring av effektiviteten for båtene ved at de kan tilbringe lenger tid på fiskefeltet, og det gir større fleksibilitet i logistikkjeden fram til kundene.

Målsettingene for delprosjekt 1 var:
• Å utvikle system for først inn/først ut-behandling av fisken.
• Å utvikle system for kjøling under utblødning ved hjelp av RSW (kjølt sjøvann).
• Å utvikle system for kjøling etter sløying ved hjelp av RSW (-1 til +1 °C).
• Å utvikle system for kjernetemperatur på fisken etter kjøling skal være 0 til 2 °C.

Pilotanlegget fra delprosjekt 1 er installert i fartøyet “Hans” og prøvefisket pågikk i januar–mars 2017. Resultatene fra prøvefisket viser at kjølesystemene fungerte godt og kvalitetsrapporter på leveranser til kunder i bl.a. Frankrike, Nederland og England er svært positive, både med hensyn til utblødning, ferskhet, renhet og mekanisk skade.

I dette prosjektet, delprosjekt 2, skal fangstbehandlingen utvides til også å inkludere sortering (vekt/art), pakking (blankpakking), merking, og kjølelagring om bord. Hovedutfordringen og risikoen ligger i å designe en effektiv produksjonslinje på det begrensede arealet som er tilgjengelig på denne typen fartøy. Produksjonslinjen må designes både for å sikre tilstrekkelig kapasitet, arbeidsmiljø og, ikke minst, hygienisk kvalitet for ferdigpakkede produkter.

Mens de større, havgående fartøyene har gjennomgått en kontinuerlig utvikling for å utnytte kvotene og endringer i markedene, er majoriteten av den mindre, kystnære fiskeflåten i dag verken utstyrt til å tilfredsstille kundenes stadig strengere krav til jevn kvalitet, sporbarhet og leveringssikkerhet eller til å utnytte kvotene sine ideelt. Flåten er vesentlig eldre enn den “havgående” flåten og behovet for innovasjon og nytenking er stort.

Resultatmål

Effektmål for delprosjekt 1 og 2
Å sikre høy og jevn kvalitet på fersk fisk fra mindre fiskebåter gjennom utvikling og implementering av bedre fangstbehandlingslinjer med blankpakking om bord.

Resultatmål for delprosjekt 2
• Å utvikle system for først inn/først ut-sortering av forskjellige arter/vektklasser.
• Å utvikle system for veiing, ising, (blank)pakking og merking i kasser.
• Å utvikle system for kontrollert kjølelagring om bord.

Forventet nytteverdi

Forbedret fangstbehandling på fartøyene kan bedre sikre kundene:
• Optimal kvalitet.
• Økt grad av leveringssikkerhet/forutsigbarhet (årsplan, sesongplan, ukeplan).
• Bedre utnytting av kvotene i de best betalte periodene.
• Direkte leveranse fra båt.
 
Kenfish II AS har i 2016 i samarbeid med Aalesundfisk AS utarbeidet en prismatrise for torsk og hyse som viser merverdien som forventes oppnådd ved kundebehovsbasert fangst med kjøling/blankpakking. Analysen er gjort i samarbeid med flere kunder i det best betalende markedet i Europa og merverdieffekten kan fordeles på to elementer:
• Markedstilpasset fangst (“Catch on Demand”, C.o.D).
• Sesongoptimalisert fiske med kjøling og blankpakking.

Beregningene viser at for torsk har sesongoptimert fangst med kjøling og blankpakking vesentlig større merverdi enn C.o.D.-elementet alene. Installasjon av kjøle- og pakkesystemer på fartøyene vil med andre ord ha et svært stort lønnsomhetspotensiale.

For hyse er merverdien for sesongoptimert fangst m/kjøling og blankpakking i samme størrelsesorden som for C.o.D.-elementet. Investeringen i kjøle- og pakkesystemer har altså ikke like stor innvirkning på prisen som for torsk, men reduserer i tillegg risiko for kvalitetstap og verdiforringelse som ikke er hensyntatt over.

Marked og merverdi for andre fiskeslag vil kunne utvikles over tid.

Gjennomføring

Prosjektgjennomføringen kan deles i tre hovedfaser:

1 Innledende fase
• Definisjon av grunnleggende parametere:
– Produksjonsvolum
– Hovedkomponenter
– Kvalitet- og myndighetskrav

2 Design-/byggefase
• Utvikling/design av tekniske løsninger:
– Produksjonslogistikk
– Sortering, veiing, ising, pakking
– Lagerlogistikk
• Bygging/implementering av pilotanlegg:
– Oppfølging verft/utstyrsleverandører
• Innkjøring av produksjonslinje/opplæring av brukere:
– Feilsøking/justering
– Etablere produksjons- og kvalitetsrutiner

3 Testperiode/Evaluering
• Testfiske:
– Justering av anlegg/prosedyrer
• Kvalitetsoppfølging på båt:
– Kvalitetskontroll/kvalitetsprosedyrer
• Kvalitetsoppfølging mottak til kunde:
– Kvalitetskontroll/kvalitetsprosedyrer
• Evaluering av teknologi/kvalitet/marked
• Kompetanseoverføring:
– Sluttrapportering
– Presentasjon av prosjektresultater til bransjen

Formidlingsplan

Resultater fra prosjektet formidles gjennom rapporter som blir publisert på FHFs hjemmesider, presseoppslag, og foredrag på FHFs samlinger eller andre fora (f.eks. FischTech 2018 og 2019).


Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Skriv ut
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215