Banner Image

Ringvirkningsanalyse for teknologi- og serviceleverandører til sjømatnæringen

Prosjektnummer: 901261
Status: Pågår
Startdato: 01.08.2016
Sluttdato: 01.07.2017
Søk etter andre prosjekter
 

Bakgrunn

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) har rettet en forespørsel til SINTEF på bakgrunn av at FHF har identifisert et behov for oppfølging av den nasjonale ringvirkningsanalysen som SINTEF gjennomfører årlig med finansiering fra FHF: “Nasjonal betydning av sjømatnæringen – En verdiskapingsanalyse med data fra 2014” (FHF-901217). FHF ønsker å få kartlagt de direkte og indirekte ringvirkningene av sjømatnæringen (havbruk, fiskeflåte og foredlingsindustri), som skapes hos teknologi-, service- og fôrleverandørene. I tillegg ønskes en synliggjøring av verdiskapingen som leverandørindustrien representerer i Norge, herunder hvor store verdier denne industrien eksporter for årlig.

Resultatmål

• Å utarbeide en oversikt over utvalgte segmenter av leverandørene til sjømatnæringen. Herunder definere/avgrense hvilke typer teknologi- og servicebedrifter som skal være med i analysen (f.eks. leverandører av teknologi, service, vaksiner/medisiner og fôr).
• Å identifisere og beskrive trender i utviklingen av sjømatnæringen med betydning for de segmentene av leverandørnæringen som er inkludert i analysen.
• Å synliggjøre hvilke ringvirkninger som skapes i/av bedrifter som leverer teknologi, service osv. til sjømatnæringen, herunder salg/leveranser til havbruk (matfiskproduksjon og settefiskproduksjon), fiskeflåte og foredlingsindustri. 
• Å synliggjøre områder der (teknologi)leverandører med basis/virksomhet i Norge har særskilt styrke sammenlignet med konkurrenter.

Forventet nytteverdi

SINTEFs rapport “Verdiskaping basert på produktive hav i 2050” peker på at leverandørnæringen til sjømatnæringen har et stort potensial for vekst. Kunnskapen som denne analysen vil frambringe vil gi et godt grunnlag for å forstå hvem aktørene i leverandørnæringen er og hvilken verdiskaping disse aktørene genererer i dag. Dette, sammen med identifisering av trender i utviklingen i leverandørenes marked og synliggjøring av konkurranseposisjonen til leverandørnæringen, vil kunne gi leverandører, organisasjoner og myndigheter nyttig kunnskap som basis for strategivalg og tilrettelegging.

Gjennomføring

Følgende elementer vil inngå i arbeidet:
1. Oversikt over verdikjedene fiskeri/flåten, havbruk og foredling/industri.
2. Oversikt over aktører innen teknologi- og serviceleverandører til sjømatnæringen i Norge, inkludert geografisk fordeling.
3. Trender i utviklingen av de aktuelle næringene.
4. Analyse av betydningen av ringvirkninger som skapes hos teknologi-, og service- og fôrleverandørene, målt i verdiskaping (bidrag til BNP) og sysselsetting, inklusive direkte og indirekte ringvirkninger, i hele verdikjeden av leverandører.
5. Kunnskap om eksport representert ved teknologi- og serviceleverandørene til sjømatnæringen.
6. Identifisering og synliggjøring av områder der (teknologi)leverandører med basis/virksomhet i Norge har særskilt styrke sammenlignet med konkurrenter.
 
Prosjektorganisering
Arbeidet vil bli gjennomført av medarbeidere fra SINTEF Fiskeri og havbruk AS (SFH) og SINTEF Teknologi og samfunn (STS). STS vil ha hovedansvaret for de økonomiske analysene, mens SFH vil ha prosjektledelsen og være hovedansvarlig for de øvrige arbeidspakkene i prosjektet. Medarbeidere som skal arbeide med prosjektet kjenner godt til leverandørnæringen og verdiskapingsanalyser, og har lang erfaring med å samarbeide om denne typen analyser.
 
Leverandørenæringen vil bli involvert gjennom to dialogmøter. Det vil bli opprettet en referansegruppe med representanter fra organisasjonene og fra leverandørbedriftene.

Formidlingsplan

Følgende formidlingstiltak er planlagt:
• Presentasjon til bruk for næringsorganisasjoner og næringsaktører samt andre interessenter.
• Nyhetssaker ved oppstart og avslutning av prosjektet på nettsider og i bransjetidsskrift.
• Presentasjoner på forespørsel fra FHF og næringen.
• Resultatene vil bli presentert i en fagrapport.
 
Det vil bli lagt vekt på å utarbeide gode illustrasjoner/visuelle framstillinger av analyseresultatene.


Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Skriv ut
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215