Banner Image

Program rensefisk: Oppdatering av rensefiskveiledere

Prosjektnummer: 901258
Status: Avsluttet
Startdato: 01.05.2016
Sluttdato: 01.03.2017
Søk etter andre prosjekter
 

Oppnådde resultater

Veilederne for bruk av rensefisk ble oppdatert.

Innspill fra næringsaktører har vært viktig for å oppdatere veilederne, i tillegg til kunnskap og leveranser fra andre prosjekter som er pågående. Veilederne blir publisert på FHFs nettside og på lusedata.no.
 
Det foreligger engelsk oversettelse av rensefiskveilederne på følgende adresse:

FHFs vurdering av resultater og næringsnytte

Oppdatering av veilederne er viktig for formidling og implementering av kunnskap fra prosjekter som er pågående. Men det er også en viktig måte å samle og formidle erfaringsbasert kunnskap.

Veilederne blir brukt aktivt av selskap til å utarbeide egne rutiner og protokoller i bruk av rensefisk.

Bakgrunn

Rensefiskveiledere som er tilgjengelig på www.lusedata.no blir brukt av næringen direkte som veiledere og som bakgrunnsmateriale til å lage egne bedriftsspesifikke protokoller. Det er behov for en gjennomgang og oppdatering av rensefiskveilederne, både i forhold til ny kunnskap fra pågående rensefiskprosjekt og nye erfaringer om beste praksis. 

Resultatmål

Å foreta en gjennomgang av rensefiskveilederne for oppdatering og fornyelse.

Forventet nytteverdi

Lakseoppdrettere bruker veiledere til å skrive egne protokoller om bruk av rensefisk. Veiledere brukes også mye av fagfolk innenfor fiskehelse og av koordinatorer for rensefisk.
 
En av de viktigste suksessfaktorene fremover blir at næringen tar i bruk den kunnskapen man har. Da er det særlig viktig at kunnskapen er tilgjengelig og oppdatert.

Gjennomføring

Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med en arbeidsgruppe bestående av personer i næringen som har oppdatert kunnskap basert på egen erfaring om beste praksis for bruk av rensefisk.

Følgende aktiviteter vil gjennomføres som del av prosjektet:
• Etablere prosjektgruppe og delta på dialogmøte.
• Avholde arbeidsmøte i prosjektgruppen – med gjennomgang av veiledere for konkretisering av oppdateringsbehov og innspill til eventuelt nye veiledere og nytt format på veiledere. Gjennomføres i løpet av juni eller tidlig høst.
• Innhente konkret informasjon fra forskning og erfaring i næringen i lys av behov konkretisert i kulepunkt 2.
• Oppdatere veilederne – der veileder om overvintring prioriteres.
• Avholde arbeidsmøte i prosjektgruppe – med gjennomgang av oppdaterte veiledere og diskusjon om eventuelt nye formidlingskanaler/verktøy. Dete vil gjennomføres i løpet av november 2016.
• Sluttføre arbeidet med veiledere.

Formidlingsplan

Oppdaterte veiledere formidles på lusedata.no og FHFs nettsider. Det blir laget en nyhetssak om dette.


Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Skriv ut
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215